[rev_slider zhangyonghespecial]

Two shorts by internationally renowned architect Zhang Yonghe, presented for the first time in an international context.
Due cortometraggi firmati dal famoso architetto cinese Zhang Yonghe, presentati per la prima volta a un pubblico internazionale.

[columns_row width=”half”]

[column]

Enjoying (aka Shadow Chasing Shadow)

Borrowing the formal language of the Kungfu-master movies, this short film visits five architectural projects by Atelier Feichang Jianzhu while following the chase and fights of Douli (Straw Hat) and Doupeng (Cape).

Prendendo idealmente in prestito il linguaggio formale dei film dei maestri di Kungfu, questo cortometraggio esplora cinque progetti architettonici firmati da Atelier Feichang Jianzhu, approfondendo il tema della lotta con Douli (Cappello di paglia) e Doumeng (Cape).

Film profile

Concept & Creative Director: Zhang Yonghe
Director: Wang Zhi
Year: 2014
Duration: 3:43 mins
Country: RC
Scheduled for MDFF 2014

[/column]

[column]

Little Detective

An animation film directly made from a graphic novel, which narrates two mystery cases, Pipe and Camera, solved by the ageless Little Detective, and touches upon various issues in art on the way.

Un film di animazione tratto da un romanzo a fumetti, che narra due casi diversi di mistero, Pipe e Camera, risolti entrambi dal protagonista, un piccolo detective senza età, toccando vari temi di arte di strada.

Film profile

Concept & Script: Yung Ho Chang
Planning: Gao Shiming
Art director: Cao Xiaoyang,Zheng Duanxiang
Director: Cao Shu
Texts: Zhang Sitian
Assistant director: Liang Jiewei,Xu Yujie
Editing: Liang Jiewei
Sound: Chen Shuai
Animation: Lu Zhouheng, Xu Xiyun, Xue Wanting, Lin Miaomiao, Wang Yiheng, Zhu Jiaming, Wang Yuyan, Zhou Linwei, Gu Qiqi, Li Nanlin, Chen Yinyan, Wu Zhengyi, Zheng Yujia, Wu Lihan, He Jiali, Wang Pingping, Yang Enyu, Hua Zhangyi, Lin Ying, Huang Xiuxiu, Ye Congying, Gao Yingyi
Year: 2014
Duration: 4:35 mins
Country: RC
Scheduled for MDFF 2014

[/column]

[/columns_row]